Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

Όροι και Προϋποθέσεις

skg.education

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της εταιρείας «SKG.EDUCATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και χάριν συντομίας  η  «Εταιρεία» ή «SKG.EDUCATION» ), μέσω της οποίας  έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας οι παρακάτω όροι και  ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών και της ιστοσελίδας www.skg.education, όπου  διαφημίζονται και προωθούνται παροχές και υπηρεσίες  που δύνανται να συνοδεύονται από ειδικές εκπτώσεις. Οι ειδικές εκπτώσεις ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Μέσω της online πλατφόρμας, ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ενημερώνεται και  να συμμετέχει στις παροχές, προγράμματα και υπηρεσίες πραγματοποιώντας  ηλεκτρονική εγγραφή,  κρατήσεις προϊόντων και να συμμετέχει  υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα/eφαρμογή συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην «Εταιρεία» τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών .

Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης και των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, γι΄ αυτό και ζητείται η ανάγνωση των όρων χρήσης σε κάθε επίσκεψη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής www.skg.education.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 157228406000 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρακάτω όροι αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας «SKG.EDUCATION» από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή σε αυτήν, καθώς και η εν γένει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της «SKG.EDUCATION» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εκ του λόγου αυτού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την Εταιρεία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H «Εταιρεία» δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξ ολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Η «Εταιρεία» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα της ιστοσελίδα να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδα ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Η «Εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. Επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την προσπάθεια χρήσης αυτόματων προγραμμάτων να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στο σύστημά της. Η «Εταιρεία», επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες που έχουν, έναντί της, ληξιπρόθεσμες ή μη τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η «Εταιρεία».

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «SKG.EDUCATION» και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής δύναται οι χρήστες να πληροφορούνται για προγράμματα, τεχνολογικά επιτεύγματα αλλά και να πραγματοποιούνται Εκπαιδευτικά ή Μορφωτικά προγράμματα και να προωθούνται Ειδικές Προσφορές τις οποίες ο επισκέπτης/μέλος/χρήστης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μπορεί να προμηθευτεί πραγματοποιώντας Έγγραφη, υπό τους όρους του παρόντος. 

Πραγματοποιώντας μία ηλεκτρονική εγγραφή σε κάποιο προτεινόμενο Εκπαιδευτικό ή Μορφωτικό πρόγραμμα μέσω του ιστοτόπου της «SKG.EDUCATION», δημιουργείται σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) ανάμεσα στο χρήστη και την «Εταιρεία» , η εν λόγω σύμβαση-αποδοχή επικυρώνεται μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής και από τα δύο μέρη. Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής σε εκπαιδευτικό ή μορφωτικό πρόγραμμα, η «SKG.EDUCATION» ενεργεί αποκλειστικά για εμπορική χρήση. 

Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης/μέλος/χρήστης της ιστοσελίδα/εφαρμογής που επιθυμούν να εγγραφούν στις Εκπαιδευτικές ή Μορφωτικές υπηρεσίες της «Εταιρείας» οφείλουν:

  • Να δηλώσουν τα ορθά και πλήρη στοιχεία τους στο σχετικό χώρο της «ιστοσελίδας» και στη φόρμα εγγραφής για την πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της «Εταιρείας».
  • Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι, μετά την εγγραφή τους στην «ιστοσελίδα» για τις υπηρεσίες της «Εταιρείας» σε Εκπαιδευτικά ή Μορφωτικά Προγράμματα, θα καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό πληρωμής της συμμετοχής, με κάθε μέσο (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της «ιστοσελίδας» ή πληρωμή μέσω του συστήματος PayPal) και μόνο τότε θα θεωρείται ότι καταρτίστηκε νόμιμα η κάθε σύμβαση που είναι αποκλειστική για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και ατομική για το κάθε ένα συμμετέχοντα αποκλειστικά. Δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί να επιστραφεί η χρηματική καταβολή και δεν μπορεί να καταστεί απαιτητό εάν για την μη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευθύνονται οι συμμετέχοντες, οι οποίοι επίσης, αποδέχονται την έκδοση παραστατικού για τις υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί και αποδέχονται την ευθύνη συμπλήρωσης των προσωπικών τους στοιχείων ή των στοιχείων της εταιρείας που νόμιμα εκπροσωπούν στο παραστατικό που εκδόθηκε από την «ιστοσελίδα».
  • Να φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα την «ιστοσελίδα», σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών στοιχείων που έχουν υποβάλει, προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε επίκαιρα, ακριβή και πλήρη.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Η «ιστοσελίδα» παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Στις περιπτώσεις εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των χρηστών/συνδρομητών και της ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. 

Έτσι, η «ιστοσελίδα» υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο εκτέλεσης και διεκπεραίωσης της παρασχεθείσας υπηρεσίας, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τον αρμόδιο παροχέα διαδικτύου (ISPs) και καταβάλλεται σε αυτόν και μόνο.

ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κρατήσεων ισχύουν τα παρακάτω:

Ηλεκτρονική Συμμετοχή σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα (ή Online Κράτηση θέσης ή Συμμετοχή): Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην ιστοσελίδα/εφαρμογή από έναν χρήστη, η οποία συνεπάγεται την πραγματοποίηση κράτησης και συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα της «Εταιρείας». Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις γίνονται κατόπιν προκαταβολής, όπως ανάλογα ορίζεται από την Εταιρεία. Για λόγους προστασίας των και με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών της ιστοσελίδας/εφαρμογής, θα τηρείται προτεραιότητα στις συμμετοχές των Επιμορφωτικών προγραμμάτων ανάλογα την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση από τον ίδιο Χρήστη: α) δύο (2) ή περισσότερων κρατήσεων κατά την ίδια ημερομηνία, και β) η πραγματοποίηση περισσότερων από τρεις (3) κρατήσεις ταυτόχρονα.

Διεκπεραιωμένη Κράτηση: Η Ηλεκτρονική συμμετοχή σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα, ολοκληρώνεται επιτυχώς με την εξόφληση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού εξ΄ολοκλήρου , στα εξ΄ αποστάσεως προγράμματα και η οποία συνοδεύεται από παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για το εκάστοτε Επιμορφωτικό πρόγραμμα .

Μέλος: Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας/εφαρμογής ο οποίος προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας/εφαρμογής και να επωφεληθεί των Ειδικών Προσφορών, εγγράφεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται και να πραγματοποιεί τις ηλεκτρονικές κρατήσεις που επιθυμεί. Με την εγγραφή του ο επισκέπτης γίνεται μέλος της «SKG.EDUCATION» και δεσμεύεται με τους όρους του παρόντος. Ως μέλη της ιστοσελίδας/εφαρμογής μπορούν να εγγραφούν μόνο ενήλικοι (άνω των 18 ετών).

Χρήστης: κάθε μέλος της Ιστοσελίδας που κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Δικαιούχος Κράτησης (ή Δικαιούχος): Ο δικαιούχος της κράτησης ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης με παροχή του ονοματεπώνυμού του. Ο Δικαιούχος δύναται να είναι και ο ίδιος ο χρήστης, εφόσον ο τελευταίος δηλώσει το δικό του ονοματεπώνυμο ως ονοματεπώνυμο Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος απευθύνεται στην Εταιρεία προκειμένου να λάβει τις προβλεπόμενες παροχές και υπηρεσίες βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.

Ημερομηνία Κράτησης / Ώρα Κράτησης (ή Ώρα Προσέλευσης) / Αριθμός Ατόμων Κράτησης: Κάθε Κράτηση ισχύει για συγκεκριμένο Επιμορφωτικό πρόγραμμα, ημερομηνία και ώρα προσέλευσης και για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Βάσει της συμφωνίας της η Εταιρεία δεσμεύεται να παράσχει στους αποδέκτης των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών της το ανάλογο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της κράτησης.

Τροποποίηση Κράτησης: Ο Χρήστης της κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας κράτησης έχει δικαίωμα να τροποποιεί α) το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου, β) το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί να παρακολουθήσει και γ) το χρονικό διάστημα που μπορεί να παρακολουθήσει με δυνατότητα μίας μόνο αναβολής. Η Τροποποίηση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και μία μέρα πριν την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης.

Ακύρωση Συμμετοχής από το Χρήστη: Ο Χρήστης της Κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας Κράτησης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ακύρωση. Η Ακύρωση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι μία μέρα πριν την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης και αντίστοιχα του αποδίδεται μέσα σε τρεις ημέρες το χρηματικό ποσό που κατέβαλε. 

Ακύρωση Κράτησης από την «Εταιρεία»: Σε ακραίες περιπτώσεις όπου η Εταιρεία έχει εκτάκτως προβλήματα και δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα για τα Εκπαιδευτικά του προγράμματα, ή για λόγους ανωτέρας βίας ή στην περίπτωση της έκτακτης ιδιωτικής αδυναμίας, της Εταιρείας ή τρίτου συνεργαζόμενου, αυτή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του χρήστη ενημερώνοντάς τον παράλληλα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης. Στην περίπτωση αυτή η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή αποστέλλει ειδικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το χρήστη της κράτησης ενημερώνοντάς τον για την ακύρωση και την αιτία. Η Εταιρεία δύνανται εναλλακτικά να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το χρήστη στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο τελευταίος κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει την συμμετοχή ενός χρήστη εάν βάσει των πολιτικών του ο συγκεκριμένος χρήστης έχει κριθεί ως ανεπιθύμητος λόγω προγενέστερων επανειλημμένων περιστατικών Μη Εμφάνισης (no-show) . Η Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κατά την διακριτική της ευχέρεια είτε την παροχή υπηρεσίας που συνεπάγεται η κράτηση που προηγήθηκε, είτε την αντίστοιχη ειδική προσφορά που τη συνοδεύει.

 ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «SKG.EDUCATION» αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα/εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «SKG.EDUCATION» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «SKG.EDUCATION» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Εταιρεία» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «SKG.EDUCATION» (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & NEWSLETTER

Η «SKG.EDUCATION» διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας/εφαρμογής για την αποστολή αυτόματων email που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας/εφαρμογής ( email δημιουργίας λογαριασμού, email επιβεβαίωσης/τροποποίησης/ακύρωσηςσυμμετοχής) αλλά και email ενημερωτικού χαρακτήρα (newsletters). Στην περίπτωση των email ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης/μέλος μπορεί να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να τα λαμβάνει ή όχι ενώ στην περίπτωση που έχει επιλέξει να μην τα λαμβάνει μπορεί να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται. Η «SKG.EDUCATION» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Πιο συγκεκριμένα, η «SKG.EDUCATION» μπορεί να αποστείλει επικοινωνίες ενημέρωσης μέσω email για τους ακόλουθους σκοπούς ):

Μετά την εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα/εφαρμογή. Μετά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής κράτησης προς ενημέρωση ή/και υπενθύμιση στοιχείων της συμμετοχής. Για την αποστολή πληροφοριών κρίσιμων για την διεκπεραίωση των συναλλαγών (στοιχεία κράτησης, ακυρώσεις κρατήσεων συμμετοχης ). Για σκοπούς ενημέρωσης (newsletter). Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, περιλαμβανομένου του προγράμματος επιβράβευσης πελατών. Για προτάσεις υπηρεσιών σχετικών με την «SKG.EDUCATION». Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / χρηστών / μελών σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της «SKG.EDUCATION» και των συνεργαζόμενων της. 

Η SKG.EDUCATION επίσης διατηρεί αρχείο με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει οι χρήστες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και οι καλούντες του τηλεφωνικού της κέντρου, για την αποστολή SMS ή μηνυμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας όπως Viber. Τέτοια μηνύματα αφορούν άμεσα τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής όπως κωδικός επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου αλλά και σημαντικές επικοινωνίες σχετικά με τις κρατήσεις συμμετοχής του χρήστη). Στην περίπτωση των μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης / μέλος μπορεί να επιλέξει αν και εφόσον επιθυμεί να τα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής του, εντός της διαχείρισης του προφίλ του στην Ιστοσελίδα ή στέλνοντας ένα email στο info [at] skg.education. Η SKG.EDUCATION διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα. 

Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως email ή άλλου είδους επικοινωνία από την «SKG.EDUCATION», θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο info [at] skg.education

Το αρχείο προσωπικών δεδομένων τηρείται από το SKG.EDUCATION για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω περιγραφόμενοι σκοποί επεξεργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η «Εταιρεία» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση του, να ασκήσει τα δικαιώματά του ή εάν έχει εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να απευθύνει το αντίστοιχο αίτημά του επικοινωνώντας με τον/την Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας με τους εξής τρόπους:

e-mail: legal [at] skg.education

Τηλέφωνο: +30 6943 40 57 90»

ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η «Εταιρεία», ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Η «Εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

COOKIES

«Εταιρεία» δύναται  και ο επισκέπτης το αποδέχεται η ιστοσελίδα να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και την καταγραφή  διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο δικτυακό τόπο και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ

Εντός του περιεχομένου της ιστοσελίδας ενδέχεται να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η δυνατότητα αυτή είναι ελεύθερη. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα της χρήσης ή της απώλειας του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της «ιστοσελίδας». Ο ιδιοκτήτης της «ιστοσελίδας» ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της «ιστοσελίδας» από την έδρα του, στην Θεσσαλονίκη (Ελλάδα). 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της «ιστοσελίδας» και κάθε χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (επιμορφούμενοι, ιδιώτες κλπ).

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη/επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα/εφαρμογή. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας/εφαρμογής συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «SKG.EDUCATION», των επισκεπτών/χρηστών καθώς και των μελών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, γεγονός το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και ιστοσελίδων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται την άμεση αποδοχή επιπρόσθετων Όρων Χρήσεων. Οι επιπρόσθετοι αυτοί Όροι Χρήσης ισχύουν ως συμπλήρωμα των παρόντων και δεν τους αντικαθιστούν.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της ιστοσελίδας/εφαρμογής μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές. Η ελληνική εκδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου διατίθενται στην ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορούν να αποσταλούν μετά από γραπτό αίτημα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου:  info[at] skg.education