Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

Τι είναι το benchmarking;

Τι είναι το benchmarking;

Οι επιχειρήσεις, τα τμήματα μαρκετινγκ τους και όχι μόνο, αναζητούν συνεχώς διαφορετικές στρατηγικές για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους. Ανεξάρτητα από τον κλάδο, κάθε οργανισμός επιδιώκει τελικά να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Για να το επιτύχουν αυτό, οι οργανισμοί διεξάγουν συγκριτική αξιολόγηση.

Μια βασική πτυχή της συγκριτικής αξιολόγησης περιλαμβάνει τον ορισμό του τι σημαίνει συγκεκριμένα “επιτυχία” για την εκάστοτε εταιρεία. Πώς ορίζει το τμήμα μάρκετινγκ την “επιτυχία” κατά την επανεξέταση των στόχων; 

Το benchmarking είναι μια διαδικασία σύγκρισης και αξιολόγησης της απόδοσης, των πρακτικών και των αποτελεσμάτων μιας επιχείρηση με αυτά των κορυφαίων στον κλάδο της ή σε συγκρίσιμους κλάδους.

Ο στόχος του benchmarking είναι να εντοπιστούν οι καλύτερες πρακτικές και οι βέλτιστες λύσεις που χρησιμοποιούνται από άλλους και να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της οργάνωσης.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τους τρεις βασικούς τύπους τους benchmarking, που παρέχουν εργαλεία για την ανάλυση και βελτίωση της απόδοσης και των διαδικασιών μιας επιχείρησης, επιτρέποντας την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές από άλλους.

benchmarking meeting

1. Εσωτερικό (Internal) benchmarking:

Σε αυτόν τον τύπο του benchmarking, η επιχείρηση συγκρίνει διάφορα τμήματα ή διαδικασίες που υφίστανται εντός της ίδιας της επιχείρησης. Ο στόχος είναι να βρεθεί η βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική για την εκτέλεση της εργασίας με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια ή πόρους.  Η εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση περιλαμβάνει “την εξέταση” προς τα μέσα, το οποίο σημαίνει απλώς ότι η εταιρεία προσπαθεί να μάθει από τη δική της δομή. 

Οι εταιρείες πρέπει να βρουν τρόπους για να μετρήσουν την απόδοση των πρακτικών τους, διότι τις περισσότερες φορές οι πρακτικές αυτές παραμένουν απροσδιόριστες, καθώς δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Μια εταιρεία πρέπει πρώτα να προσδιορίσει ποιες διαδικασίες μπορούν να συγκριθούν.

Μπορείς να ξεκινήσεις από την επικοινωνία με διάφορους επικεφαλείς του τμήματος και να καταλάβεις τον τρόπο λειτουργίας τους. Από τη συζήτηση ιεράρχησε τις ιδέες και μετέτρεψε τες σε έργα με χρονοδιαγράμματα. Προσδιόρισε ποιο τμήμα είναι καλύτερο στην εκτέλεση μιας εργασίας.

Η ιδέα της εσωτερικής συγκριτικής αξιολόγησης είναι να εντοπίζεις τα τμήματα μιας επιχείρησης που είναι αρκετά ενεργά και να μελετάς τις πρακτικές τους, οι οποίες τα καθιστούν πιο αποδοτικά σε σύγκριση με άλλες τοποθεσίες. Μόλις γίνει αυτό, η εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση ξεκινά με τον καθορισμό κάποιου επιπέδου μετρήσεων απόδοσης που μια εταιρεία θέλει να πετύχει ένα συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης.

2. Εξωτερικό (External) benchmarking:

Σε αυτόν τον τύπο, η επιχείρηση συγκρίνει την απόδοση της με αντίστοιχες εταιρείες εκτός της δικής της βιομηχανίας. Σκοπός είναι να εντοπιστούν πρακτικές και πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της απόδοσης. 

Η εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση είναι ένας τρόπος μέτρησης των επιδόσεων σε σχέση με ένα εξωτερικό πρότυπο. Γενικά, η συγκριτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή ένα μέρος των λειτουργιών της, λειτουργεί σε επίπεδο που ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τεθεί από εσωτερικές ή εξωτερικές βέλτιστες πρακτικές. Όταν η συγκριτική αξιολόγηση στοχεύει σε εξωτερικές βέλτιστες πρακτικές, χρησιμοποιεί πρότυπα του κλάδου ή πρότυπα επιδόσεων που έχουν οριστεί από ηγέτες του κλάδου ως κατευθυντήριες γραμμές για τις εσωτερικές επιδόσεις.

Συνήθως, ο στόχος της διοίκησης είναι να ενσωματώσει αυτές τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε διαδικασία πληροί τα πρότυπα ποιότητας και αποδοτικότητας. Τα εσωτερικά πρότυπα συχνά βασίζονται στην κουλτούρα μιας εταιρείας ή μπορεί να αντικατοπτρίζουν την προσωπική εργασιακή ηθική ενός ιδιοκτήτη ή διευθυντή.

3. Λειτουργικό (Functional) benchmarking:

Σε αυτόν τον τύπο, η επιχείρηση συγκρίνει συγκεκριμένες λειτουργίες ή διαδικασίες με αντίστοιχες λειτουργίες άλλων οργανώσεων, ανεξαρτήτως του κλάδου τους. Ο σκοπός είναι να αναγνωριστούν βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν.

Η λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας εταιρείας με εκείνες των ανταγωνιστών της. Σκοπός της λειτουργικής συγκριτικής αξιολόγησης είναι να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους η εταιρεία μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Για τη διεξαγωγή μιας μελέτης λειτουργικής συγκριτικής αξιολόγησης, μια εταιρεία πρέπει πρώτα να εντοπίσει τους ανταγωνιστές της. Στη συνέχεια πρέπει να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις τόσο της ίδιας όσο και του ανταγωνιστή της στους τομείς που μελετώνται. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συλλεχθούν μέσω ερευνών πελατών, συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης ή άλλων ερευνητικών μεθόδων. Αφού συλλεχθούν τα δεδομένα, πρέπει να αναλυθούν προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους οι επιδόσεις της εταιρείας υπολείπονται των επιδόσεων των ανταγωνιστών της.

Μόλις ολοκληρώσεις τα παραπάνω θα κατανοήσεις ποια σημεία χρήζουν βελτίωση και με αυτον τον τρόπο η εταιρεία μπορεί στη συνέχεια να αναπτύξει σχέδια για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγές στα υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι καλύτερα από αυτά που προσφέρουν οι ανταγωνιστές. Όποια πορεία δράσης και να αποφασίσεις να ακολουθήσεις εσύ ή η εταιρεία, ο στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.

benchmarking statistic

Θετικά:

  • Βελτίωση της Απόδοσης: Ο βασικός σκοπός του benchmarking είναι η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Μέσω της σύγκρισης με τους καλύτερους στον κλάδο, μπορούν να εντοπιστούν πρακτικές που θα βελτιώσουν την απόδοση.Οι εταιρείες μπορούν να μάθουν από τα λάθη ή τις επιτυχίες άλλων, βελτιώνοντας την δική τους επίδοση.
  • Ανταγωνιστικότητα: Η υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών μπορεί να κάνει μια επιχείρηση πιο ανταγωνιστική στην αγορά.
  • Καινοτομία: Καθώς η εταιρεία διαπραγματεύεται με νέες ιδέες και διαδικασίες, μπορεί να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Αρνητικά:

  • Κίνδυνος αντιγραφής: Η απλή αντιγραφή των πρακτικών των άλλων χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαφορετική κατάσταση της εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
  • Χρόνος: Η διαδικασία του benchmarking μπορεί να απαιτήσει πολύ χρόνο και πόρους, ειδικά όταν πρέπει να συγκεντρωθούν πολλά δεδομένα και πληροφορίες.
  • Κόστος: Η επίσκεψη σε άλλες εταιρείες ή η πρόσληψη εξωτερικών εταιρειών για την εκτέλεση του benchmarking μπορεί να συνοδεύεται από ένα κεφάλαιο σημαντικού κόστους.
benchmarking

Συμπέρασμα

Το benchmarking είναι ένας τρόπος που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Με τη σωστή υλοποίηση, μπορεί να οδηγήσει σε ανακαλύψεις βέλτιστων πρακτικών και να ενθαρρύνει την καινοτομία. 

Ωστόσο, η συνεχής αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της διαδικασίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

* Tip! Στο benchmarking θα είναι αρκετά βοηθητικό να ποσοτικοποιείς τα πάντα γιατί μόνο οι μετρήσιμες πληροφορίες μπορούν να συγκριθούν με ακρίβεια.