Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

SWOT Ανάλυση – Τι είναι για μια επιχείρηση

SWOT Ανάλυση - Τι είναι για μια επιχείρηση

Τι είναι SWOT Ανάλυση

Η ανάλυση SWOT αποτελεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που σκοπό έχει την αναγνώριση και την αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχείρησης, ως προς τον ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Για να έχεις μια επιτυχημένη επιχείρηση, θα πρέπει να αναλύονται τακτικά συγκεκριμένες παράμετροι προκειμένου να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία της. 

Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιολόγησης μιας επιχείρησης, μία από τις πιο αποτελεσματικές και άμεσες μεθόδους είναι η διεξαγωγή ανάλυσης SWOT.

Πρόκειται για μια διαδικασία σχεδιασμού, που βοηθά μία επιχείρηση να ξεπεράσει τις προκλήσεις της και να καθορίσει τους νέους εν δυνάμει πελάτες που θα προσεγγίσει.

Το ακρωνύμιο SWOT, όπως δηλώνουν τα αρχικά των τεσσάρων λέξεων που το απαρτίζουν, εξετάζει τέσσερα στοιχεία:

1. Δυνατά σημεία (Strengths)

Τα δυνατά σημεία μιας επιχείρησης αφορούν στα εσωτερικά χαρακτηριστικά και πόρους που διαθέτει, προκειμένου να φέρει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Η αναγνώριση των σημείων αυτών είναι το πρώτο βήμα για τη σωστή αξιοποίηση, την προσπάθεια διατήρησης και την περαιτέρω ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης.

2. Αδύναμα σημεία (Weaknesses)

Τα αδύναμα σημεία μιας επιχείρησης είναι οι εσωτερικοί παράγοντες και πόροι που δυσχεραίνουν την επίτευξη στόχων. Αν κι εξαρτάται πάντα από τον λόγο που γίνεται μια SWOT ανάλυση, κάποια γενικά σημεία μπορεί να είναι: αδύναμη επωνυμία, υπερβολικά χρέη, ανεπαρκής στελέχωση ή εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.

Όταν εντοπίζονται αδύναμα σημεία σε μια επιχείρηση, πρέπει προφανώς να λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης ή βελτίωσης τους.

3. Ευκαιρίες (Opportunities)

Ως ευκαιρίες μιας επιχείρησης ορίζονται ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες τους οποίους μπορεί να κεφαλαιοποιήσει ή να εκμεταλλευτεί. Για παράδειγμα, αυτές οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν στρατηγικές επιλογές για μείωση εξόδων, αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και υψηλότερη κερδοφορία της επιχείρησης.

Για να πετύχει τους στόχους της, η επιχείρηση θα πρέπει εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές με τη βοήθεια των κατάλληλων στρατηγικών.

4. Απειλές (Threats)

Απειλές είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός project, όπως ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, η μείωση της ζήτησης ή μια μη λειτουργική αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία-παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, ώστε να μην προκαλέσουν την απόκλιση από τους στόχους της.

Πότε γίνεται SWOT Ανάλυση

Η ανάλυση SWOT γίνεται πριν ληφθεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση, είτε για παράδειγμα πριν από μια νέα προωθητική καμπάνια, είτε κατά την εξέταση ευκαιριών για την αλλαγή ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Μερικές φορές μια γενική ανάλυση SWOT χρειάζεται απλώς για τον έλεγχο του τρέχοντος τοπίου μιας επιχείρησης, ώστε να βελτιωθούν ορισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες. 

Η ανάλυση αυτή μπορεί να εντοπίσει τους βασικούς τομείς στους οποίους μία επιχείρηση αποδίδει βέλτιστα, καθώς και ποιες λειτουργίες χρειάζονται προσαρμογή ή βελτίωση.

Η σύνταξη μιας βαθύτερης ανάλυσης SWOT, μπορεί να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Θα βοηθήσει από τη μία στην ανακάλυψη νέων τρόπων βελτίωσης ή εξάλειψης των αδυναμιών της επιχείρησης, και από την άλλη στην ενίσχυση και αξιοποίηση των δυνατών της σημείων. 

Ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα πρέπει σίγουρα να συμμετέχει στη δημιουργία μιας ανάλυσης SWOT, είναι σημαντικό να συμμετέχουν και άλλα μέλη της ομάδας στη διαδικασία, καθώς η συλλογική γνώση της ομάδας επιτρέπει την επαρκή και πολύπλευρη ανάλυση της επιχείρησης.

Πώς γίνεται μια ανάλυση SWOT

Μια ανάλυση SWOT απαιτεί γενικά να έχει προσδιοριστεί ο στόχος που θέλει να πετύχει μια επιχείρηση. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων απαριθμούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία, καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές.

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που καθοδηγούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τίθενται βασικά ερωτήματα που εμπίπτουν σε καθένα από τα τέσσερα στοιχεία SWOT.

Για παράδειγμα, βασικές ερωτήσεις για τον προσδιορισμό των δυνατών σημείων μιας επιχείρησης είναι: “Τι κάνουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο;” και “τι πλεονεκτήματα έχει η επιχείρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές;”.

Αντίστοιχα για τον προσδιορισμό αδυναμιών, ερωτήσεις όπως: “Πού χρειαζόμαστε βελτίωση;”, “ποιες τάσεις της αγοράς θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πωλήσεις;” και “γιατί δεν αυξάνεται το μερίδιο μας στην αγορά;” βοηθούν στον εντοπισμό ευκαιριών αλλά και απειλών.

Πού χρησιμοποιείται η Ανάλυση SWOT

Μια ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται για να βοηθήσει μια επιχείρηση να αποκτήσει μια εικόνα για την τρέχουσα και τη μελλοντική της θέση στην αγορά ή σε σχέση με έναν συγκεκριμένο στόχο που έχει θέσει.

Οργανισμοί ή άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν την ανάλυση, μπορούν να δουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τις προοπτικές καθώς και υπάρχοντα και πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως αγνοούν.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματικά σχέδια, προσωπικούς ή οργανωτικούς στόχους για να αξιοποιήσουν τα θετικά και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις.

Μόλις εντοπιστούν οι παράγοντες SWOT, μπορεί να αξιολογηθεί εάν αξίζει να επενδυθεί χρόνος και πόροι σε μια νέα πρωτοβουλία ή προϊόν, και τι ακριβώς πρέπει να γίνει προκειμένου να πετύχει.

Η ανάλυση SWOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και την εξέταση μιας σειράς στόχων και σχεδίων δράσης μιας επιχείρησης, όπως τα ακόλουθα:

  • δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • λήψη αποφάσεων πρόσληψης ή προαγωγής ανθρωπίνων πόρων.
  • αξιολόγηση και βελτίωση ευκαιριών εξυπηρέτησης πελατών και απόδοσης.
  • καθορισμό επιχειρηματικών στρατηγικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ή τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.
  • επενδύσεις σε τεχνολογίες, γεωγραφικές τοποθεσίες ή αγορές.

Συμπέρασμα για SWOT Ανάλυση

Η SWOT ανάλυση αποτελεί ένα βασικό συστατικό για κάθε πλάνο μάρκετινγκ, που είναι μία από τις κύριες πτυχές της σύνθεσης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan).

Συνιστά ένα χρήσιμο μέσο που συντελεί σημαντικά στην προκαταρκτική διερεύνηση και την εξαγωγή πρωταρχικών συμπερασμάτων για καίρια στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. 

Ελπίζουμε το άρθρο αυτό να σε βοήθησε να ανακαλύψεις τη σημασία της SWOT ανάλυσης για τον καθορισμό μιας επιτυχημένης στρατηγικής και την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Στο skg.marketing μπορούμε να σε βοηθήσουμε να εξελίξεις τις δεξιότητες σου με σεμινάρια marketing strategy. Θα μάθεις στην πράξη πώς γίνεται και πώς χρησιμοποιείται μια SWOT ανάλυση εξελίσσοντας τις δεξιότητες σου.

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάλυσης SWOT;

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της εφαρμογής μιας SWOT ανάλυσης είναι τα ακόλουθα:

• Δημιουργεί μια κατανοητή από όλους οπτική αναπαράσταση των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης ή ενός project.
• Μπορούν να συμμετέχουν σχεδόν όλα τα μέλη μιας επιχείρησης.
• Μπορεί να φέρει στην επιφάνεια δημιουργικές ιδέες ή και προβλήματα που διαφορετικά ίσως δεν γίνονταν αντιληπτά.

Αν και μία ανάλυση SWOT είναι σημαντική για την κατανόηση των δυναμικών που επηρεάζουν την επιτυχία, η ανάλυση αυτή έχει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως τα ακόλουθα:

• Ορισμένα δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές μπορεί εύκολα να παραβλεφθούν ή να παρεξηγηθούν.
• Η εισαγωγή κάθε στοιχείου μπορεί συχνά να είναι εμπειρική ή υποκειμενική και να δίνει μια μονομερή ή στρεβλή διάσταση.
• Τα στοιχεία που προσφέρει το SWOT μπορεί να έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, καθώς συλλαμβάνει παράγοντες μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν αφήνει περιθώριο για το πώς αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

2. Πού χρησιμοποιείται η ανάλυση SWOT;

Η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται κυρίως από επιχειρήσεις, από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και, σε μικρότερο βαθμό από άτομα για προσωπική αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση πρωτοβουλιών, προϊόντων ή projects, πριν τεθούν σε εφαρμογή.

Aποτελεί ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό και την ανάλυση των δυνατών σημείων (Strengths), των αδυναμιών (Weaknesses), των ευκαιριών (Opportunities) και των απειλών (Threats) μιας επιχείρησης. Οι λέξεις αυτές απαρτίζουν το ακρωνύμιο SWOT.

Πρωταρχικός στόχος της ανάλυσης SWOT ως εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού, είναι να αυξήσει την επίγνωση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης ή τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Για να γίνει αυτό, το SWOT αναλύει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, καθώς και τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα μιας απόφασης.